Spolupráce v rámci projektu

Začátkem března 2017 organizoval Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje (HZS KH kraje) v rámci projektu „Bezpečné pohraničí“ první ze čtyř panelových setkání pro tvorbu metodiky společného zásahu ve výškách a nad volnou hloubkou. 

Akce se účastnili odborníci z řad všech českých i polských partnerů projektu. Na tomto setkání se účastníci navzájem seznamovali s legislativou upravující zásahy na české i polské straně hranice a také vzájemnými dohodami mezi Českou republikou a Polskem, dále se řešily postupy na obou stranách hranice a také vybavením, které jednotliví partneři pro uvedený typ zásahů používají.

Další setkání je naplánováno na září tohoto roku. Výsledkem panelových setkání odborníků budou nová řešení v rozsahu záchranářství ve vytyčených oblastech, která budou na obou stranách hranice zohledňovat struktury záchranářských služeb a využívat dosavadní zkušenosti – „good practice“.

V průběhu března proběhla také společná odborná příprava velitelů stanic a velitelů čet HZS KH kraje s polskými veliteli v Krkonoších v lokalitě Pec pod Sněžkou. Náplní odborné přípravy bylo seznámení velitelů s problematikou zásahů v těžko přístupných terénech včetně řešení problematiky zásahu na lanových drahách. Velitelé byli seznámeni s technickým zázemím lanové dráhy na Sněžku, včetně taktiky zásahu jednotek požární ochrany. Velitelé byli také seznámeni s obsahem smluv, dohod a metodických pokynů týkající se vzájemné spolupráce hasičů z České republiky a Polska při řešení mimořádných událostí, doplněných rozborem společných zásahů.

Naopak hasiči z Královéhradeckého kraje se v rámci projektu účastnili v Polském Szczyrku jednání na téma vzájemného propojení videokonferenčních systémů a jejich využití při společném řešení mimořádných událostí. V Polanica-Zdróji se pak zúčastnili konference Krizové řízení v Polsku a ČR, kterého se účastnili také zástupci dalších subjektů, jako např. policie, zdravotnické záchranné služby, místní samosprávy.

Cílem projektu je zlepšení přeshraniční připravenosti k provádění činností při řešení krizových situací prostřednictvím posílení spolupráce všech služeb zodpovědných za bezpečnost v pohraniční oblasti. Tento cíl zlepší stav bezpečnosti v polsko-českém pohraničí, a tím také zvýšení atraktivity regionu jak z pohledu investic, ekonomiky, tak turistiky.

Dosažení stanoveného cíle vyžaduje zavedení řady projektů v oblastech definovaných a stanovených partnery. Realizace projektu umožní vyřešit definované problémy a stanovit další směry aktivit oblastí vyžadujících zdokonalování spolupráce záchranářských služeb. Jedním z hmatatelných výsledků realizace projektu bude platforma výskytu ohrožení přeshraniční povahy.

Projekt obsahuje komplexní a systémový přístup k tématu široce chápané bezpečnosti v polsko-českém pohraničí. Jeho realizace angažuje všechny služby a subjekty tvořící systém vnitřní bezpečnosti v oblasti podpory. Naplánované investiční aktivity zahrnují především vytvoření teleinformačního systému zajišťujícího možnost řízení a výměny informací v krizových situacích mezi centry krizového řízení na jednotlivých úrovních a službami zodpovědnými za bezpečnost. Posilování zázemí v rozsahu záchranářského vybavení doplňuje existující definovaného nedostatky za účelem zajištění účinnosti zásahu v případě ohrožení přírodní či civilizační povahy.


Fotogalerie neobsahuje žádnou fotku.

Konference k problematice krizového řízení a organizaci záchranných operací při mimořádných událostech v České republice a Polsku

Konference se uskutečnila ve dnech 26. - 27. dubna 2017 v městě Polanica Zdrój. Mimo jiné zde byly projednány možnosti prevence a snižování následků havárií a přírodních katastrof v rámci česko-polské mezivládní komise. Na konferenci byly definovány cíle pro další spolupráci.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Setkání českých a polských hasičů v Krnově

Setkání se uskutečnilo v Krnově, v hotelu Cvilín, ve dnech 30.-31.5.2017. Přijeli sem zástupci HZS Moravskoslezského kraje v čele s krajským ředitelem plk. Ing. Vladimírem Vlčkem, PhD., HZS Olomouckého kraje v čele s krajským ředitelem plk. Ing. Karlem Kolaříkem, a vedení profesionálních hasičů (PSP) Opolského vojvodství v čele s bryg. Markem Kucharskim . Představeni zde byli svým polským kolegům také ředitelé územních odborů a velitelé stanic HZS MSK a HZS OLK, které mají s Opolským vojvodstvím společnou hranici. Své zástupce představila i polská strana.

            Na jednání, prokládaného prezentacemi hasičských zástupců obou zemí, mj. zaznělo, že v okrese Bruntál nejčastěji pomáhají hasičské jednotky PSP polských měst Glubčice a Prudnik a jsou dokonce zahrnuty do českého poplachového plánu. Další spolupráce je na společných cvičeních, školeních, setkáních, včetně sborů dobrovolných hasičů.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Setkání českých a polských hasičů v Petrovicích u Karviné

V Petrovicích u Karviné se stkalo vedení HZS MSK v čele s krajským ředitelem plk. Ing. Vladimírem Vlčkem, PhD., a vedení PSP Slezského vojvodství v čele s bryg. Mgr. inż. Jackem Kleszczewskim. Toto setkání se uskutečnilo ve dnech 13.-14.6.2017 v hotelu Dakol. I zde byli představeni polským kolegům ředitelé územních odborů a velitelé stanic HZS MSK, které mají se Slezským vojvodstvím společnou hranici. Své zástupce představila i polská strana.

            Nejčastější výpomoc je českých jednotek z HZS MSK na polské dálnici A1 u Bohumína, která navazuje na českou dálnici D1. Další spolupráce je na společných cvičeních (mj. velkém taktickém cvičení složek IZS v roce 2016 na dálnici A1), školeních, setkáních, včetně sborů dobrovolných hasičů.

            Česká strana informovala polské kolegy o vybudování a úspěšném fungování unikátního projektu Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje v Ostravě a o systému budování společných integrovaných výjezdových center (IVC), kde společně sídlí s hasiči v jednom objektu a areálu i další složky IZS (ZZS MSK, Policie ČR, městské policie příslušných měst…) a že například takové IVC má vzniknout v Českém Těšíně, tedy na hranici s polským Těšínem.

            Rovněž zde byly představeny mezinárodní odřady HZS MSK - USAR, WASAR a tým pro vysokorychlostní čerpání vody.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kurz potápění

Ve dnech 5. 9. - 30. 10. 2017 se na území Opolského vojvodství uskutečnil kurz potápěčů P1 a P2 v počtu 30 osob. Kurz obsahoval jak teoretickou přípravu, tak i praktická cvičení. Všem frekventantům se podařilo kurz zvládnout a získat osvědčení.


 
 
 
 
 
 

Kurz obnsluhy motorových pil


 
 
 

Kurz záchrany na divoké vodě

 


Fotogalerie neobsahuje žádnou fotku.

Szkolenie – kurs stermotorzysty


Fotogalerie neobsahuje žádnou fotku.

Spotkanie zespołu projektowego

W dniach 30.11-01.12.2017 roku odbyło się pierwsze spotkanie zespołu projektowego w trakcie reazlizacji projektu. Na spotkaniu podsumowano dotychczasowe działania w projekcie, stan realizacji zamówień publicznych oraz procent wykonania budżetów. Na spotkaniu zostały również omówione plany na nakolejne półrocze realizacji projektu. Ponadto zespół dokonał analizy zmian w zakresie sprawozdawczości oraz zostały omówione problemy proceduralne. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele wszystkich Partnerów. 


 
 
 
 

FOTOGALERIE


Fotogalerie neobsahuje žádnou fotku.

FOTOGALERIE


Fotogalerie neobsahuje žádnou fotku.

Szkolenie z zakresu obsługi urządzeń z HDS

W dniach 19-25.04.2018 r. odbyło się szkolenie z zakresu obsługi urządzeń z HDS. Uczestnikami szkolenia było 15 strażaków z województwa opolskiego. Cele szkolenia było przygotowanie kandydatów na operatorów do pracy ze wszystkimi rodzajami żurawi przenośnych. Szkolenie zostało zakończone egzaminem. 


Fotogalerie neobsahuje žádnou fotku.

FOTOGALERIE


Fotogalerie neobsahuje žádnou fotku.

FOTOGALERIE


Fotogalerie neobsahuje žádnou fotku.

FOTOGALERIE


Fotogalerie neobsahuje žádnou fotku.

FOTOGALERIE


Fotogalerie neobsahuje žádnou fotku.

FOTOGALERIE


Fotogalerie neobsahuje žádnou fotku.

FOTOGALERIE


Fotogalerie neobsahuje žádnou fotku.

FOTOGALERIE


Fotogalerie neobsahuje žádnou fotku.
int(1)

AKTUALITY A NOVINKY

 • Čeští a polští hasiči si vyměňovali zkušenosti v boji proti pandemii COVID-19

  21.10.2021

  Na společném online workshopu s názvem „Sdílení zkušeností v boji proti pandemii COVID-19“ čeští a polští partneři projektu sdíleli své zkušenosti v boji proti pandemii COVID-19. Workshop samotný se konal 8. září 2021 a tematicky navazoval na online seminář s tematikou COVID-19, který se konal v březnu 2021. Prostřednictvím workshopu si mohli partneři projektu vyměnit dobrou praxi a své zkušenosti v některými specifickými činnostmi, které vykonávali a vykonávají hasiči na obou stranách hranice a které souvisí s pandemii COVID-19. Na workshopu byly rovněž představeny výuková videa pro výcvik hasičů v dýchací technice a byla přiblížena rekonstrukce vybavení polygonu HZS Moravskoslezského kraje na hasičské stanici Ostrava – Fifejdy. Rekonstrukce polygonu v hodnotě 2,5 mil. Kč byla financována z projektu Bezpečné pohraničí.

  Cleanshot-2021-09-09-at-08-27-30

  Cleanshot-2021-09-09-at-08-27-51

  Cleanshot-2021-09-09-at-08-29-30

 • Na společném workshopu si čeští a polští hasiči vyměnili zkušenosti s bojem proti pandemii

  25.3.2021

  Hasíme požáry, ale též dezinfikujeme budovy. Vyprošťujeme u nehod, ale provozujeme i mobilní odběrové týmy. Zachraňujeme z nebezpečných situací lidi a zvířata, ale rovněž trasujeme rizikové kontakty. Celosvětová pandemie COVID-19 velmi ovlivnila za posledních 12 měsíců činnost hasičů. 

  Kromě standardních zásahů přibylo mnoho nových úkolů a výzev, které musely sbory řešit. A to nejen v České republice, ale také v sousedním Polsku. Na základě dlouhodobé spolupráce příhraničních hasičských sborů se v úterý 23. a ve středu 24. března 2021 konal společný workshop, díky němuž si čeští a polští hasiči předali na online videokonferenci zkušenosti, jak zvládat boj s koronavirem. Stěžejním tématem bylo především sdílení praktických postupů, jak zmírnit dopady pandemie v jednotlivých krajích, například jaká režimová opatření byla přijata, aby byla udržena akceschopnost jednotek, a tak bylo zamezeno šíření koronaviru.. Diskutovala se také přeshraniční spolupráce v současných podmínkách a její fungování loni i letos. Zástupci jednotlivých sborů se na závěr shodli, že spolupráce přes hranice bude pokračovat i nadále.

  printscreen_workshop_5.png

  A jak konkrétně se hasiči podílejí na zmírnění dopadů pandemie?

  Díky maximální flexibilitě zajišťujeme činnost mobilních odběrových týmů, pomáháme ve zdravotnických a sociálních zařízeních, rozvážíme tuny osobních ochranných prostředků, dekontaminujeme veřejné budovy, odběrové stany a další vybrané objekty, stavíme odběrové místa a zajišťujeme zázemí pro jejich zdravotnický personál, trasujeme společně s pracovníky hygienických stanic, v některých krajích pomáháme též v krematoriích. Také jsme vyráběli dezinfekci, provozovali jsme odběrová místa pro veřejnost, linku psychologické pomoci, zabezpečovali jsme zázemí na hranicích, repatriovali jsme české občany ze zahraničí. A jsme připraveni na další výzvy.

 • Kurzem bezpečné jízdy prošlo v rámci česko-polského projektu přes 200 hasičů

  12.12.2019

  Kurzu, který se uskutečnil v areálu společnosti S-Drive na letišti v Hradci Králové, se zúčastnilo celkem 230 osob z řad HZS Královéhradeckého kraje, JSDH obcí v Královéhradeckém kraji a kolegů polských hasičů. Výcvik probíhal v měsících květen, červen a září až listopad. Byl zaměřen na zvládání vozidel v krizových situacích, jako je například smyk, aquaplaning, jízda v terénu a další. Více zde.

Starší »