Spolupráce v rámci projektu

Začátkem března 2017 organizoval Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje (HZS KH kraje) v rámci projektu „Bezpečné pohraničí“ první ze čtyř panelových setkání pro tvorbu metodiky společného zásahu ve výškách a nad volnou hloubkou. 

Akce se účastnili odborníci z řad všech českých i polských partnerů projektu. Na tomto setkání se účastníci navzájem seznamovali s legislativou upravující zásahy na české i polské straně hranice a také vzájemnými dohodami mezi Českou republikou a Polskem, dále se řešily postupy na obou stranách hranice a také vybavením, které jednotliví partneři pro uvedený typ zásahů používají.

Další setkání je naplánováno na září tohoto roku. Výsledkem panelových setkání odborníků budou nová řešení v rozsahu záchranářství ve vytyčených oblastech, která budou na obou stranách hranice zohledňovat struktury záchranářských služeb a využívat dosavadní zkušenosti – „good practice“.

V průběhu března proběhla také společná odborná příprava velitelů stanic a velitelů čet HZS KH kraje s polskými veliteli v Krkonoších v lokalitě Pec pod Sněžkou. Náplní odborné přípravy bylo seznámení velitelů s problematikou zásahů v těžko přístupných terénech včetně řešení problematiky zásahu na lanových drahách. Velitelé byli seznámeni s technickým zázemím lanové dráhy na Sněžku, včetně taktiky zásahu jednotek požární ochrany. Velitelé byli také seznámeni s obsahem smluv, dohod a metodických pokynů týkající se vzájemné spolupráce hasičů z České republiky a Polska při řešení mimořádných událostí, doplněných rozborem společných zásahů.

Naopak hasiči z Královéhradeckého kraje se v rámci projektu účastnili v Polském Szczyrku jednání na téma vzájemného propojení videokonferenčních systémů a jejich využití při společném řešení mimořádných událostí. V Polanica-Zdróji se pak zúčastnili konference Krizové řízení v Polsku a ČR, kterého se účastnili také zástupci dalších subjektů, jako např. policie, zdravotnické záchranné služby, místní samosprávy.

Cílem projektu je zlepšení přeshraniční připravenosti k provádění činností při řešení krizových situací prostřednictvím posílení spolupráce všech služeb zodpovědných za bezpečnost v pohraniční oblasti. Tento cíl zlepší stav bezpečnosti v polsko-českém pohraničí, a tím také zvýšení atraktivity regionu jak z pohledu investic, ekonomiky, tak turistiky.

Dosažení stanoveného cíle vyžaduje zavedení řady projektů v oblastech definovaných a stanovených partnery. Realizace projektu umožní vyřešit definované problémy a stanovit další směry aktivit oblastí vyžadujících zdokonalování spolupráce záchranářských služeb. Jedním z hmatatelných výsledků realizace projektu bude platforma výskytu ohrožení přeshraniční povahy.

Projekt obsahuje komplexní a systémový přístup k tématu široce chápané bezpečnosti v polsko-českém pohraničí. Jeho realizace angažuje všechny služby a subjekty tvořící systém vnitřní bezpečnosti v oblasti podpory. Naplánované investiční aktivity zahrnují především vytvoření teleinformačního systému zajišťujícího možnost řízení a výměny informací v krizových situacích mezi centry krizového řízení na jednotlivých úrovních a službami zodpovědnými za bezpečnost. Posilování zázemí v rozsahu záchranářského vybavení doplňuje existující definovaného nedostatky za účelem zajištění účinnosti zásahu v případě ohrožení přírodní či civilizační povahy.


Fotogalerie neobsahuje žádnou fotku.

Konference k problematice krizového řízení a organizaci záchranných operací při mimořádných událostech v České republice a Polsku

Konference se uskutečnila ve dnech 26. - 27. dubna 2017 v městě Polanica Zdrój. Mimo jiné zde byly projednány možnosti prevence a snižování následků havárií a přírodních katastrof v rámci česko-polské mezivládní komise. Na konferenci byly definovány cíle pro další spolupráci.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Setkání českých a polských hasičů v Krnově

Setkání se uskutečnilo v Krnově, v hotelu Cvilín, ve dnech 30.-31.5.2017. Přijeli sem zástupci HZS Moravskoslezského kraje v čele s krajským ředitelem plk. Ing. Vladimírem Vlčkem, PhD., HZS Olomouckého kraje v čele s krajským ředitelem plk. Ing. Karlem Kolaříkem, a vedení profesionálních hasičů (PSP) Opolského vojvodství v čele s bryg. Markem Kucharskim . Představeni zde byli svým polským kolegům také ředitelé územních odborů a velitelé stanic HZS MSK a HZS OLK, které mají s Opolským vojvodstvím společnou hranici. Své zástupce představila i polská strana.

            Na jednání, prokládaného prezentacemi hasičských zástupců obou zemí, mj. zaznělo, že v okrese Bruntál nejčastěji pomáhají hasičské jednotky PSP polských měst Glubčice a Prudnik a jsou dokonce zahrnuty do českého poplachového plánu. Další spolupráce je na společných cvičeních, školeních, setkáních, včetně sborů dobrovolných hasičů.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Setkání českých a polských hasičů v Petrovicích u Karviné

V Petrovicích u Karviné se stkalo vedení HZS MSK v čele s krajským ředitelem plk. Ing. Vladimírem Vlčkem, PhD., a vedení PSP Slezského vojvodství v čele s bryg. Mgr. inż. Jackem Kleszczewskim. Toto setkání se uskutečnilo ve dnech 13.-14.6.2017 v hotelu Dakol. I zde byli představeni polským kolegům ředitelé územních odborů a velitelé stanic HZS MSK, které mají se Slezským vojvodstvím společnou hranici. Své zástupce představila i polská strana.

            Nejčastější výpomoc je českých jednotek z HZS MSK na polské dálnici A1 u Bohumína, která navazuje na českou dálnici D1. Další spolupráce je na společných cvičeních (mj. velkém taktickém cvičení složek IZS v roce 2016 na dálnici A1), školeních, setkáních, včetně sborů dobrovolných hasičů.

            Česká strana informovala polské kolegy o vybudování a úspěšném fungování unikátního projektu Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje v Ostravě a o systému budování společných integrovaných výjezdových center (IVC), kde společně sídlí s hasiči v jednom objektu a areálu i další složky IZS (ZZS MSK, Policie ČR, městské policie příslušných měst…) a že například takové IVC má vzniknout v Českém Těšíně, tedy na hranici s polským Těšínem.

            Rovněž zde byly představeny mezinárodní odřady HZS MSK - USAR, WASAR a tým pro vysokorychlostní čerpání vody.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szkolenia nurkowe

W dniach 05.09.2017 r.- 30.10.2017 r. na terenie województwa opolskiego przeprowadzono szkolenia nurkowe P1 i P2 dla 30 osób. Szkolenie obejmowało zarówno zajęcia praktyczne jak i teroretyczne.
Szkolenie zakończyło się 100% sukcesem- uprawnienia zdobyli wszyscy uczestnicy.


 
 
 
 
 
 

Szkolenie – obsługa pilarek, pił mechanicznych, przecinarek


Fotogalerie neobsahuje žádnou fotku.

Szkolenie- ratownictwo na wodach szybkopłynących

 


Fotogalerie neobsahuje žádnou fotku.

Szkolenie – kurs stermotorzysty


Fotogalerie neobsahuje žádnou fotku.

Spotkanie zespołu projektowego

W dniach 30.11-01.12.2017 roku odbyło się pierwsze spotkanie zespołu projektowego w trakcie reazlizacji projektu. Na spotkaniu podsumowano dotychczasowe działania w projekcie, stan realizacji zamówień publicznych oraz procent wykonania budżetów. Na spotkaniu zostały również omówione plany na nakolejne półrocze realizacji projektu. Ponadto zespół dokonał analizy zmian w zakresie sprawozdawczości oraz zostały omówione problemy proceduralne. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele wszystkich Partnerów. 


 
 
 
 

AKTUALITY A NOVINKY

 • Výcvik hasičů řidičů v rámci projektu Bezpečné pohraničí

  12.7.2018

  S-Drive v Hradci Králové je moderní dopravní polygon, který se ve dnech 19. – 20. 6. 2018 stal místem pro výcvik hasičů řidičů v jízdě s požární technikou za ztížených podmínek jako je kluzká vozovka, mokrá vozovka a terén. Pro 8 příslušníků HZS Pardubického kraje byl připraven dvoudenní program, který obsahoval teoretickou přípravu, bezpečnostní a organizační pokyny, tak i praktické jízdy na asfaltu a v terénu. První den se výcviku ujal Mgr. Pavel Jedlička, hlavní metodik na smykovou plochu. Formou videí, rozborů soudních znalců a animací prezentoval skutečné případy pochybení, typizoval je a vyvozoval závěry, jak těmto situacím v budoucnu předcházet. Jízda vozidel s právem přednostní jízdy klade na řidiče enormní nároky po všech stránkách. Pokračování zde.

 • V Hradci Králové byl podepsán Záchranný plán poskytnuté přeshraniční pomoci mezi jednotkami požární ochrany Dolnoslezského vojvodství a HZS Pardubického kraje

  9.7.2018

  Ve čtvrtek 28. června 2018 byl v Hradci Králové podepsán záchranný plán poskytnutí přeshraniční pomoci mezi jednotkami požární ochrany Dolnoslezského vojvodství a Pardubického kraje. Záchranný plán navazuje na Memorandum o porozumění mezi Dolnoslezským Vojvodou a Dolnoslezským Krajským velitelem Státní požární ochrany ve Wroclawi a hejtmanem Pardubického kraje a Hasičským záchranným sborem Pardubického kraje o spolupráci a vzájemné záchranné pomoci při katastrofách, živelních pohromách a jiných mimořádných událostech, které bylo podepsáno dne 22. listopadu 2017. Pokračování zde.

 • Výměnné stáže na Krajském operačním a informačním středisku HZS Pardubického kraje v rámci projektu Bezpečné pohraničí

  21.6.2018

  Hned čtyř výměnných stáží na Krajském operačním a informačním středisku HZS Pardubického kraje se v průběhu uplynulých zhruba dvou měsíců zúčastnilo 16 polských zástupců Komendy Wojewódzkie PSP ve Wrocławiu. Pokračování zde.

Starší »