GŁÓWNE PROBLEMY

Zapewnienie odpowiednio wysokiego poziomu bezpieczeństwa jest czynnikiem warunkującym rozwój każdego regionu. Wpływa bezpośrednio nie tylko na sytuację mieszkańców danego obszaru, ale także na atrakcyjność gospodarczą oraz turystyczną. Ułatwienia dotyczące przekraczania granicy państwowej powodują, że pogranicze należy traktować jako jeden spójny obszar, zwłaszcza w aspekcie zagrożeń o charakterze naturalnym i cywilizacyjnym. Wynika to z faktu, że zagrożenia te są wspólne dla całego obszaru i ich wystąpienie zwykle wymaga podjęcia interwencji przez służby ratownicze obu stron. Współpraca służb i podmiotów ratowniczych opiera się na międzypaństwowych umowach oraz regionalnych porozumieniach. Ze względu na zmieniające się na przestrzeni ostatnich lat uwarunkowania w zakresie możliwości prowadzenia współpracy, a także zidentyfikowane nowe zagrożenia, działanie systemu bezpieczeństwa na pograniczu musi być nieustannie weryfikowane i udoskonalane.

Potrzebne jest doskonalenie tej współpracy na poziomie wykonawczym, w oparciu o dotychczasowe doświadczenia, ze szczególnym uwzględnieniem integracji współdziałania poszczególnych podmiotów. Opierając się na analizie dotychczasowej współpracy, wskazane zostały obszary tematyczne wymagające wzmocnienia. Dalsza, szczegółowa analiza, która będzie realizowana w każdym obszarze tematycznym pozwoli zdefiniować konkretne wnioski, które umożliwią doskonalenie transgranicznej współpracy. Wychodząc od uwarunkowań administracyjno-prawnych, tworząc wspólną platformę wymiany informacji i koordynacji działań, poprzez niwelowanie barier językowych, wyrównywanie poziomu wyszkolenia oraz wyposażenia, zrealizowany zostanie główny cel projektu. Partnerzy realizujący projekt mają doświadczenie w realizacji działań o charakterze transgranicznym. Jednocześnie, widząc konieczność rozwiązań kompleksowych i systemowych, bazując na dotychczasowej współpracy, w dniu 26 marca 2014 roku podpisali Memorandum o współpracy przy przygotowaniu i realizacji projektu flagowego. Zaplanowane w projekcie działania wynikają więc z dotychczasowych doświadczeń oraz odpowiadają rzeczywistym potrzebom w zakresie zapewnienia odpowiednio wysokiego poziomu współpracy w sytuacji wystąpienia zagrożeń na obszarze pogranicza.

int(1)

WIADOMOŚCI I NOWOŚCI

 • Podsumowanie dotychczasowych działań w ramach polsko-czeskiego projektu „Bezpieczne pogranicze” realizowanych przez Partnera Wiodącego Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pozarnej w Opolu

  25.1.2018

  Pierwsze ze wspólnych polsko-czeskich działań w projekcie miało miejsce podczas dwudniowej konferencji w dniach 26-27.04.2017 r. pt. „Zarządzanie kryzysowe oraz organizacja działań ratowniczych podczas zdarzeń nadzwyczajnych w Polsce i Czechach”. Udział w konferencji wzięło 100 osób, w tym przedstawiciele wszystkich Partnerów w projekcie oraz zaproszonych przedstawicieli służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na pograniczu.

  Kolejnym etapem była organizacja panelu ekspertów w dniach 23-24.05.2017 r. pt. „Identyfikacja obszarów problemowych i dobrych praktyk w zakresie współpracy polsko czeskiej podczas katastrof, klęsk żywiołowych i innych nadzwyczajnych wydarzeń”. W panelu wzięło udział 24 specjalistów z Polski jak i z Czech.

  W dniach 30.11-01.12.2017 r. odbyło się spotkaniu Zespołu Projektowego, na którym przedstawiciele wsyztskich Partnerów omówili postępy w realizacji projektu. Ponadto omówiono plan realizacji działań na kolejny kwartał. 

  Kolejne spotkania, szkolenia i zakupy będą się odbywały w trybie ciągłym, po obydwu stronach granicy.

  W wyniku dotychczasowej realizacji projektu „Bezpieczne pogranicze” Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Opolu dokonała zakupu specjalistycznego sprzętu oraz pojazdów specjalistycznych, w tym m.in.:

  ·        Samochód pożarniczy specjalny z drabiną mechaniczną

  ·        Samochody rozpoznawczo-ratownicze

  ·        Sprzęt dla grup ratowniczych: sonar, rękaw i taśma sorbentowa, kamera wziernikowa, geofon, spektrometr promieniowania jonizującego, system stabilizacji i platforma ratownicza, sprzęt chemiczny, kompresor śrubowy.

  Zakupy odbywały się równolegle z realizacją działań miękkich takich jak szkolenia i kursy specjalistyczne. Do tej pory zrealizowano po jednej edycji poniższych szkoleń:

  ·        W dniach 21-22.09.2017 r. zrealizowano dla 20 osób Szkolenie dla dyspozytorów – rozmowa z osobą  w  pobudzeniu;

  ·        W dniach 18-22.09.2017 r. zrealizowano dla 15 osób Szkolenie – kurs stermotorzysty;

  ·        W dniach 10-12.10.2017 r. zrealizowano dla 23 osób Szkolenie – ratownictwo na wodach szybko płynących;

  ·        Szkolenie nurkowe KDP/CMAS P1;

  ·        Szkolenie nurkowe KDP/CMAS P2;

  ·        W dniach 29.09.2017 r., 09.10.2017 r., 10.10.2017 r. zrealizowano dla 35 osób Szkolenie kierowców z zakresu jazdy alarmowej;

  ·        W dniach 25-29.09.2017 r. zrealizowano dla 25 osób Szkolenie – obsługa pilarek, pił mechanicznych, przecinarek.

  W trybie ciągłym natomiast, na terenie całego woj. opolskiego odbywa się kurs języka czeskiego. Kolejne szkolenia przewidziano na pierwszy kwartał 2018 roku.

  Ponadto KW PSP w Opolu wspólnie z polskimi Partnerami: KW PSP we Wrocławiu oraz KW PSP w Katowicach wdrażają system wideokonferencyjny,  który będzie służył transgranicznej wymianie informacji. System będzie służył do zarządzania przez Stanowiska Kierowania interwencjami o charakterze transgranicznym prowadzonymi na podstawie porozumień międzyregionalnych czy krajowych oraz do bieżącej wymiany informacji pomiędzy jednostkami po stronie polskiej i czeskiej.
  W ramach systemu będzie można równolegle podłączyć wielu użytkowników, co pomoże w koordynowaniu działań z pozostałymi służbami bezpieczeństwa i ratownictwa.

 • Działania ratownicze w zakresie ulatniania substancji chemicznych

  2.11.2017

  ,,Działania ratownicze w zakresie ulatniania substancji chemicznych“, realizowane w ramach projektu ,,Bezpieczne pogranicze“ nr. reg. CZ.11.123/0.0/0.0/15_001/0000006 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska, które odbędą się w dniu 31.10.2017 na terenie koksowni Jan Šverma, ul. Švermova 79, 709 00 Ostrava.

 • Spotkanie czeskich i polskich strażaków w Krnowie i Petrovicach koło Karwiny

  19.6.2017

  Pierwsze spotkanie odbyło się w Krnowie, w Hotelu Cvilín, w dniach 30.-31.5.2017. Drugie ze spotkań odbyło się w dniach 13.-14.6.2017 w Petrovicach koło Karwiny, w Hotelu Dakol. Oba spotkania robocze pod nazwą: ,,Kierowanie działaniami ratowniczymi“ odbyły się w ramach projektu Bezpieczne pogranicze“ nr CZ.11.1.23/0.0/0.0/15_001/0000006. Przedstawiciele straży pożarnych przedstawili sobie nawzajem wspólne obszary graniczne, charakterystykę jednostek, stany ilościowe, technikę i sprzęt własnych jednostek i zaznajomili je z odróżnieniami w systemie dysponowania jednostek do działań ratowniczych, włącznie funkcjonowania europejskiego numeru alarmowego 112 i numerów krajowych.

Starszy »